Byggestraum

Byggestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggestaden. Slik tidsavgrensa straumuttak skal takast ned straks permanent installasjon er kopla til kraftnettet. Hugs å inngå avtale med ein straumleverandør.

Utrulling av smart strøm (AMS)

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar. I Mørenett sitt område skal 64 000 straummålarar bytast ut i perioden juli 2017 til desember 2018.

Les meir