Kraftsystemutgreiing

Ordninga med regional kraftsystemutgreiing (KSU) er etablert av NVE. Utgreiingane omfattar produksjon, forbruk og nett, og skal systematisere energiplanlegginga på fylkesnivå.

Rapportane oppdaterast kvart andre år i tråd med forskrift om energiutredninger. Utgreiinga vert utført i samarbeid med alle regionalnettseigarar i fylket saman med Istad Nett som har ansvar for utgreiinga. Målet med utgreiinga er å vurdere mogleg utvikling av behov for overføringskapasitet, skape ei felles oppfatning av endringar i kraftsystemet og skal utgjere ein del av grunnlaget for konsesjonshandsaming av tiltak i kraftsystemet.

Kraftsystemutgreiinga vert utarbeida i to versjonar. Ein grunnlagsrapport som ikkje er offentleg, og ein hovedrapport som er eit samandrag av grunnlagsrapporten med vekt på informasjon av allmenn interesse. Hovedrapporten og lysbildepresentasjon finn du denne sida.

Spørsmål eller innspel til kraftsystemutgreiinga kan rettast til:

  • Istad Nett AS (utgreiingsansvarleg) ved Tor Tolv Time, e-post: tor.time@istad.no
  • Mørenett AS ved Hilde Stangeland, e-post: hilde.stangeland@morenett.no
Kontakt

Hilde Stangeland

Sivilingeniør nettutviklinghilde.stangeland@morenett.noMobil: 91771882