Skogrydding

Mørenett ryddar skog langs høgspent- og lågspentnettet. Linjerydding må utførast med jamne mellomrom for å hindre straumbrot, og sikre tryggleiken for deg som bur i nærområdet