Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Mørenett har ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, med hvilket formål og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Mørenett behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføring og i forbindelse med besøk på våre hjemmesider. Mørenett ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

Hvilke personopplysninger vi bruker

Vi behandler personopplysninger:

 • om ansatte i forbindelse med personaladministrasjon (CV-er, forespørsler, rekrutteringsprosesser, m.m)
 • om kunder for å oppfylle kundeavtaler. For eksempel (navn, fødselsnummer, kundenummer, fakturanummer, kontaktopplysninger og kontaktpersoner, forbruksinformasjon, kredittvurdering, kundedialog (logg), sensitive personopplysninger, grunneierrettigheter, målerinformasjon, nettleieavtaler, strømleverandør, grunneieravtaler/grunneierinformasjon, ladetjenester, m.m)
 • om interessenter som melder feil i nettet (registrerer navn, kontaktopplysninger og kontaktpersoner, posisjon til innringer vha. Mobile positioning (GSM) - (innringer samtykker til dette)
 • om kunder og andre interessenter i markedsføring og tjenestesalg (tilbud, samtykke, kundearrangementer, m.m)
 • som ledd i Mørenett sine kontrolltiltak (revisjoner, internkontroll m.m)
 • om besøkende på nettsidene våre for å forstå hvordan innholdet på sidene våre blir brukt (bevegelse og klikk på sidene våre, hvilke enheter som brukes m.m)
 • om besøkende på våre bygg

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene oppgis av deg som kunde ved etablering av et kundeforhold, og benyttes til fakturering og kundekontakt. Det samles også informasjon knyttet til ditt strømforbruk, samt hvilken strømleverandør du har. Fødselsnummer innhentes fra Folkeregisteret, og grunneierinfo innhentes fra Kartverket. Dersom informasjonen som er mottatt fra kunde er mangelfull, eller dersom denne endres, mottar Mørenett oppdaterte opplysninger fra bl.a. Folkeregisteret og kundens strømleverandør.

Det kan også gjennomføres måling og analyse av kundeforhold og forbruk i den hensikt å kunne avdekke irregularitet eller feil som har oppstått i strømnettet eller i kundetilknytningen. Det mottas også oppdatert informasjon fra tredjepart som jobber på oppdrag for Mørenett, og installatør engasjert av kunden ved meldepliktig arbeid i kundens elektriske anlegg. Kredittinformasjon kan innhentes ved behov.

I forbindelse med drift og utvikling av vår nettside lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad.

Hvordan vi bruker personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger i første rekke for å gjennomføre og levere de tjenester og utføre de oppdrag du har bestilt av oss. Videre behandles personopplysningene for å administrere kundeforholdet med deg, samt for å yte kundebehandling til deg og din husstand. Denne informasjonen behandler vi fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Ut over dette behandler vi personopplysninger i den grad det er nødvendig fordi lovgivningen påbyr det. Mørenett følger Norsk Lovgivning, samt de forskrifter som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved innsamling og oppbevaring av de personopplysninger som kreves for å tilby våre tjenester. Disse benyttes i den grad det er et behandlingsbehov, og slettes når dette behov ikke lenger er til stede, se tekst under kapittel: Du har flere rettigheter

Mørenett har ansvar for å levere strøm til alle kunder innenfor vårt geografiske område. Ordningen kalles leveringsplikt jf. energiloven § 3-3, og er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat-NVE. Dette innebærer et begrunnet behov for innsamling av relevant kundeinformasjon, men som ikke er avhengig av et samtykke fra kunden.

Personopplysningene dine kan også bli behandlet i forbindelse med oppgaver relatert til drift og vedlikehold av strømnettet. Dette er dels nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, og dels nødvendig for å følge opp vårt kundeforhold med deg. Vi behandler også personopplysninger om våre kunder for å ivareta våre berettigede interesser som nettleverandør. For eksempel vil vi kunne bruke opplysninger om våre kunder for å ivareta sikkerheten i våre anlegg, følge opp skadesaker, beskytte oss mot urettmessig bruk av strømnettet, og for statistikk- og analyseformål. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenlig med vårt ønske om å samtidig ivareta dine personverninteresser. 

Når du har vært i kontakt med Mørenett, kan vi spørre deg om hvordan opplevelsen din var. Dette gjør vi for å lære mer om hvordan vi kan gi deg enda bedre oppfølging. Disse tilbakemeldingene hjelper oss med å måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeatferd over tid. Hvis du ikke vil dele denne type opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Bruk av databehandlere

Mørenett inngår databehandleravtale med alle selskaper som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS vil reguleres av den enkelte databehandleravtale.

Informasjonskapsler

Mørenett benytter seg av informasjonskapsler eller cookies på våre nettsider. Informasjonskapsel (cookie) er en datafil lagret på brukerens disk som kan inneholde informasjon om brukeren. Du kan lese om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og hva vi bruker dataene til under.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Dette vil medføre at noe funksjonalitet ikke fungerer som tiltenkt. På våre sider vil ikke innlogging på Di side, samt utfylling av skjema og lignende fungere uten informasjonskapsler.


Målinger på nettsidene våre

Vi bruker Google Analytics til å måle hvordan nettsidene våre brukes. Disse dataene bruker vi til å forbedre nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet. Alle målinger er begrenset til bevegelser inn til, og på vårt nettsted. Vi måler for eksempel:

 • Hvilke sider som brukes mest og hvordan brukerne beveger seg mellom sider på vårt nettsted
 • Hvilken type enhet og nettleser som brukes
 • Hvor lenge hver side besøkes
 • Hvor brukeren kom fra når han eller hun åpnet en av våre sider

Din IP-adresse skjules godt bak en kode, slik at det er svært vanskelig å vite hvilken fysisk enhet eller person disse dataene tilhører.

Google holder til i USA men oppfyller strenge personvernskrav beskrevet i EUs reguleringer. Google kan ikke dele dine data med andre partnere eller bruke dataen til andre formål.
Mørenett kan også dele denne informasjonen med leverandører av markedsføringskanaler. I så fall vil dataen brukes til å måle effekten av markedsføringstiltak, f.eks. Mørenett-annonser på andre nettsider. Dataen vil ikke brukes til å utforme personlige markedsføringstiltak.

Kontaktopplysninger

I noen tilfeller trenger vi opplysninger som for eksempel navn, kontaktopplysninger og adresse. Personlige opplysninger brukes bare av oss selv til å svare på din direkte forespørsel, utføre en ordre eller gi deg tilgang til f.eks. Di side. Når vi ber om denne type opplysninger, vil vi fortelle deg hva vi skal bruke dem til.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden vil være betinget av kunderelasjonen til Mørenett og av hvilke personopplysninger det er snakk om. For eksempel kan opplysninger om en kundes forbruk av energi ha annen lagringstid enn fakturainformasjon.

Sikkerhetstiltak i Mørenett

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med lovgivningen. Alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, og vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger. 

Du har flere rettigheter

Personer vi behandler personopplysninger om, har flere rettigheter. Mørenett sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene.

Rett til innsyn

Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger Mørenett har lagret om deg. Dersom du er registrert i Mørenett sine systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten. Du finner også mye informasjon om ditt kundeforhold på Di side.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger

Dersom Mørenett behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Mørenett skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Mørenett skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger.

Mørenett skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Mørenett skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis. Forespørsler om innsyn, retting og sletting, håndteres av Mørenett kundeservice.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Mørenett sin behandling av personopplysninger, send en e-post til kundeservice@morenett.no eller du kan sende epost her. Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.